Cặp bàn để chân độ cho IRON 883 / SUPERLOW / IRON 1200 / FORTY EIGHT (48) / ROADSTER / 1200 CUSTOM (trước sau dùng chung) (V2)

1.279.200