Dè chắn bùn gắp bánh sau CBR1000RR (2008-2011)

1.121.900