Bộ lọc gió độ RSD cho IRON 883 / SUPERLOW / IRON 1200 / FORTY EIGHT (48) / ROADSTER / 1200 CUSTOM (V14)

720.200